Securing TastyIgniter - TastyIgniter Documentation